Your heart guides you

La boca s’ha anat obrint i tancant. Però ha estat el cor qui ha parlat, lliure, sense trencar el silenci.

La boca se ha ido abriendo i cerrando. Pero ha sido el corazón el que ha hablado, libre, sin romper el silencio.

The mouth has been opening and closing. But it was the heart that spoke, free, without breaking the silence.